سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مؤسسة‌ در راه‌ حق‌  
تنظیم‌ و تدوین‌ برنامه‌های‌ علمی‌ و آموزشی‌  
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ اصفهان‌ 
موسس 
 
 
اجرائی فرهنگی 
همکاری 
مرکز آموزش‌های‌ تخصصی‌ حوزة‌ علمیه‌ اصفهان 
موسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز مشاوره‌ حوزه‌ عملهیه‌ اصفهان 
موسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز خدمات‌ حوزه‌ علمیه‌ اصفهان‌  
موسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات‌ رایانه‌ای‌ حوزة‌ علمیة‌ اصفهان‌ 
موسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
مرکز رسیدگی‌ به‌ امور مساجد استان‌ اصفهان 
موسس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه اصفهان 
ریاست حوزه 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز مدیریت‌ حوزه‌ علمیه‌ اصفهان‌‏ 
موسس و ریاست 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز آموزش‌های‌ تخصصی‌ حوزة‌ علمیه‌ اصفهان‌‏ 
موسس و رئیس 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز مشاوره‌ حوزه‌ عملهیه‌ اصفهان‌‏ 
موسس و رئیس 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
مرکز خدمات‌ حوزه‌ علمیه‌ اصفهان‌ ‏ 
موسس و رئیس 
 
 
اجرائی 
همکاری 
جامعه مدرسین حوزه علمیه  
عضو 
 
 
علمی اجرائی  
همکاری 
حوزه علمیه اصفهان 
ریاست  
 
 
علمی اجرائی 
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
شرح‌ منظومه‌، نهاية‌الحكمه‌  
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
1356/07/01 
 
خارج‌ فقه‌ و اصول‌  
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
اخلاق ، تفسیر  
تدریس 
حوزه علمیه اصفهان 
مدرس 
 
 
خارج فقه و خارج اصول